Üzemanyag diszkont áron Benzinkutak
Aktuális üzemanyagárak
Nyíregyháza
95 646.0

 

D 677.0

 

E100 684.0

 

Extra 0.0
Hajdúböszörmény
95 0.0

 

D 0.0

 

E100 0.0

 

Extra 0.0
Demecser
95 0.0

 

D 0.0

Tankoláskor beolvasott forgalmi engedélyek adatkezelése

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a hatósági ár igénybevételéhez kapcsolódó feltételek ellenőrzésével kapcsolatos személyes adatkezelési tevékenységről

A jelen tájékoztató célja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR)[1] foglalt előírásoknak megfelelő tájékoztatás nyújtása a SÓSTÓ PETROL KFT. üzemanyagtöltő állomásain hatósági áron vásárló személyek, mint adatkezelésben érintettek részére a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységről

ADATKEZELŐ ADATAI

ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

(szoftverüzemeltetés és tárhely biztosítása) 

Cégnév: SÓSTÓ PETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: SÓSTÓ PETROL KFT.

adószám: 11493154-2-15

cégjegyzékszám: 15-09-064003,

székhely: 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 26.  

képviseli: Bessenyei Attila István ügyvezető

e-mail: info@sostopetrol.hu

Cégnév: SólyomSoft Kft.

Székhely: 1149 Budapest, XIV. Egressy út 27-29. B.ép.1/1.

Ügyfélszolgálat: 4251 Hajdúsámson Petőfi u. 57/1.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@solyomsoft.hu

A szerverek az EU területén találhatók

 

A jelen tájékoztató letölthető a www.sostopetrol.hu weboldalunkról, illetve elérhető üzemanyagtöltő állomásainkon. 

Az adatkezelés célja

A hatósági áron történő tankolás jogszerűségének vizsgálata

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése – A személyes adatok kezelését a vonatkozó 94/2022. (III.10) Korm. rendelet[2] szerint az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője a Korm. rendelet 1. § (1a) és (1b) bekezdésében meghatározott szabály érvényesítése érdekében jogosult ellenőrizni a gépjármű forgalmi engedélyének segítségével legalább a töltött gépjármű rendszámát, gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját annak érdekében, hogy meggyőződjön a töltött gépjármű hatósági áron való töltésének jogszerűségéről. Hatósági áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a vásárló a jogszabályban meghatározott hatósági áron nem tankolhat! 

Az adatok címzettje

Az adatokat a hivatkozott jogszabályban foglalt jogi kötelezettség teljesítéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk adóügyi ellenőrzés céljából.

Az adatok tárolásának időtartama

Az adatok tárolására a pénzügyi bizonylatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 8 évig kerül sor. 

Adatbiztonság 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról. Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnereink biztosítják. Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett jogai

A GDPR 12. cikkének megfelelően Ön jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, meghatározott esetekben az adatkezelés korlátozását

A személyes adatvédelemhez fűződő jogairól további tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében az info@sostopetrol.hu e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot. 

A fenti jogokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. Az érintettet megillető jogokról részletesen a GDPR 15-22. cikkei rendelkeznek.

Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatok kezelését illetően jogsérelem következett be, vagy annak veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat (Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely: http://www.naih.hu/. A személyiségi jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 13. cikk alapján

[2] a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1/A. § (1) bekezdése alapján


Partnereink

  

 

 
Copyright© 2013 www.sostopetrol.hu I Powered by ForWeb Honlapkészítés